Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro Českou republiku

 

článok I Úvodní ustanovení

článok II  Objednávka

článek III Storno objednávky

článek IV Spotřebitelské smlouvy a poučení o práve odstoupit od smlouvy

článek V Cenové podmínky

článek VI Poštovné a balné

článek VII Platební podmínky

článek VIII Dodací podmínky

článek IX Storno/výměnný/reklamační formulář

článek X Záruční podmínky a záruční doba

článek XI Ochrana osobních údajú

článek XII Okolnosti vylučujíci odpovědnost za nemožnost plnení

článek XIII Závěrečné ustanovění

 

článek I Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodu www.danea.cz. Internetový obchod provozuje společnost ADP Development 9, s.r.o., Stará Vajnorksá 11, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika, IČO:47210303, DIČ:2023928027.Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího.

 

článek II Objednávka

2. 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

2. 2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při registraci nezadal veškeré požadované údaje nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena kupujícímu důsledkem toho, že kupující zapomněl své přístupové heslo nebo se přístupové heslo kupujícího dostalo do rukou neoprávněných osob bez přičinění Prodávajícího.

2. 3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a je závazná.

2. 4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany prodávajícího, je kupující povinen o tom vyrozumět prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu admin@danea.cz.

2. 5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

- Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

- Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;

- Množství objednávaného zboží;

 

článek III Storno objednávky 

3. 1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího.

3. 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

3. 3. V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..)

3.4. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu to tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

článek IV Spotrebitelské smlouvy a poučení o právě odstoupit od smlouvy 

4. 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

4. 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do patnácti (15) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do patnácti (15) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího či vyplněním reklamačního formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na webovém rozhraní obchodu.

4. 3. Odstoupením kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu  a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od smlouvy, má Prodávajíci právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud vzniknou.

4. 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

4. 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 

článek V Cenové podmínky

5. 1. Kupní cena zboží nabízena prodávajícím prostřednictvím danea.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

5. 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na danea.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na danea.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané. Kombinováni cenových akciíí a slev není povoleno. V případě, že se na danea.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 CZK" nebo "1 CZK", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

5.3.  Cenová akce - Dodatečná sleva 25% při nákupu 3 a více produktů platná 25.7. - 31.7. 2013. Zákazník získáva slevu 25% i se slevněných  produktů po vložení 3 a více libovolných produktů se stránky. Při vrácení produktů bude získaná sleva strhnuta a zákazníkovi bude vrácená suma snížená o získanou slevu na daný produkt. Při výměne produktů je sleva ponechána.

článek VI Poštovné a balné

6. 1. Prodávající dopravu zajišťuje prostřednictvím kurýrní služby, kterou kupující specifikuje v objednávce (pošta, kurýrní společnost) přičemž si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě a v případě, že objednávka je na druh zboží obuv (boty).

6. 2. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží a poškození zásilky způsobené kurýrní službou resp. poštou.

6. 3. Prodávající si poštovné v souvislosti s dodáním zboží, jehož kupní cena převyšuje 700 Kč neúčtuje. Při objednávkách do 700 Kč je poštovné 80 Kč. Poštovné na výměny a vrácení bot je zdarma. Platí jenom na obuv v hodnotě převyšující 250 Kč. Na doplňky jako jsou kabelky, bižuterie a pod. poštovné nevztahuje! Když hodnota vráceného zboží je vyšši jak 50% ze sumy objednávky a hodnota objednávky bola vyšší jak 700 Kč bez poštovného, bude suma vrácená kupujícímu snížená o 80 Kč. To platí pouze pro objednávky, které obsahují více ako 1 pár obuvi. Poštovné
zdarma neplatí ani při výměně a vrácení zboží, které bylo zakoupeno ve Výprodeji.

článek VII Platební podmínky

7. 1. Platby se provádějí v CZK, přičemž prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
7. 2. PLATBA PŘI DODÁVKÁCH NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby kupující hradí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při převzetí kurýrovi / poště;
7. 3. PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je kupujícímu zaslán zboží kurýrní službou nebo poštou po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet: ADP Development 9, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika, IČO:47210303, DIČ:2023928027: 3834583349/0800, IBAN: CZ82 0800 0000 0038 3458 3349, Česká Spořitelna, Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.

článek VIII Dodací podmínky

8. 1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů ode dne, kdy prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací lhůta je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů. Pro vybrané modely, Prodávající specifikuje datum jeho dodání přímo na stránce vybraného produktu.

8. 2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O statusu elektronické objednávky je Kupující také upozorněn emailem.

8. 3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu místa dodání uvedenou kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat kupujícího před dodáním zboží kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží kupujícímu. Pokud kupující nebude přítomen v době, který si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, kupující odpovídá za škodu, která vznikla prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží kupujícímu nese kupující.

8. 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8. 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu a záruční list. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. 6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepená ochrannou páskou. Dopravce je povinen při dodání poškozené zásilky kupujícímu po položkách na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce. 

8. 7. Zboží dodává prodávající výlučně na území České republiky.

8. 8. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se provádí na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

 

článek IX Storno/výměnný/reklamační formulář

 

9. 1. K reklamaci je nutné vyplnit STORNO / VÝMĚNNÝ / REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (dále jen "Formulář") ve všech případech:

9. 2.  Odstoupení od Kupní smlouvy až do 30-denní lhůty. Tato lhůta se rozděluje na lhůtu do 15 dní od převzetí zboží a na lhůtu po 16 - 30 dní od v převzetí zboží. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 15 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. V této lhůtě má Kupující nárok na vrácení nákupné ceny v plné výšce neho na výměnu za jiné zboží z ponuky anebo vystavení nákupného poukazu na nákup na stránce ve výšce nákupní ceny. Zboží, které kupující vrací, musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.  Kupující nevrací Prédávajícímu z kupónů zakoupených na stránkach třetích stran sumu větší jako je tá, za kterou byl kupón zakoupený a to ani v lhůtě do 15 dnů od zakoupení zboží. Lhůta 30 dní na vrácení a výměnu neplatí na zboží zakoupené z kategorie "Doprodej" zde platí pouze zákonná lhůta 14 dní.

9. 3. Odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí 15 dnů. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy i po uplynutí 15 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které kupující vrací, musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující má právo vrátit zboží až do 30 dnů od převzetí zboží. Kupující v tomto případě má nárok na výměnu zboží anebo na vystavení nákupného poukazu na nákup na www.danea.cz v hodnotě nákupné ceny. Náklady na vrácení zboží nese Prodávající, ale jen v případe když zákazník využije kurýra, který zásilku doručil. Víc informací jak vrátit zboží najdete ZDE.

9. 4. Kupující vrací zboží, které si neobjednal. Pokud kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu max. do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. Nehradí manipulační poplatek za vrácení zboží prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese prodávající jen v případě, že zboží bude zaslané kurýrskou službou prodávajícího.

9. 5. Kupující požaduje záměnu zboží v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost a / nebo barva) Pokud kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nesedí z důvodu nevyhovující velikosti a / nebo barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a / nebo velikosti, max. do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze pokud to umožňují skladové zásoby prodávajícího a zboží dorazilo nepoškozené a nejeví známky nošení. V opačném případě se má za to, že kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu 9. 1. nebo 9. 2. Pokud jsou splněny ostatní podmínky podle bodu 9. 1. nebo 9. 2., nehradí manipulační poplatek pokrývající náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží nese prodávající do 30 dnů ode dne prodeje. Prodávající dodá vyměněné zboží kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, které se má vyměnit.

9. 6. Kupující požaduje vystavení poukazu na nákup zboží na danea.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací prodávajícímu bez uvedení důvodu, kupující má právo požadovat vystavení poukazu na nákup zboží na danea.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací prodávajícímu bez uvedení důvodu a to max. do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. Nehradí manipulační poplatek v souvislosti s vrácením zboží a vystavením poukazu prodávajícím. Náklady na vrácení zboží nese prodávající jen v případě, že zboží bude zaslané kurýrskou službou prodávajícího.

9. 7. Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží. Bližší podmínky jsou upraveny v článku X těchto VOP a v Reklamačním řádu Prodávajícího uveřejněných na danea.cz.

9. 8. Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:

9. 8. 1.  Identifikace kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

9. 8. 2.  Adresa místa, kam bylo zboží dodáno;

9. 8. 3.  Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží;

9. 8. 4. Číslo elektronické objednávky;

9. 8. 5. Datum vystavení elektronické objednávky;

9. 8. 6. Datum převzetí zboží kupujícím;

9. 8. 7. Popis zboží, které kupující požaduje zaměnit a popis zaměněného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství, ceny a způsobu zabalení zboží;

9. 8. 9. Název a číslo bankovního účtu kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden;

9. 8. 10.  Datum a podpis kupujícího.

9. 9. Pokud Formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi, resp. záruční list a převzetí zboží (dále jen "Požadované doklady"), prodávající vyzve telefonicky případně e-mailem kupujícího na doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Prodávající si zároveň bude účtovat manipulační poplatek ve výši 316 CZK zahrnující náklady, které prodávajícímu vznikly v důsledku neúplně vyplněného Formuláře nebo nepřiložených požadovaných dokladů.

9. 10. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat kupujícímu a / nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 dnů od převzetí formuláře a / nebo požadovaných dokladů prodávajícím, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři.

9. 11. Jestliže spolu s vyplněným formulářem a s požadovanými doklady není přiložené zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží vrátit, zaměnit nebo reklamovat.

9. 12. Zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace musí být kompletní, v případě záměny nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, který je předmětem vrácení / záměny / reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

9. 13. Kupující je povinen kompletně vyplněný formulář spolu s požadovanými doklady doporučeně zaslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace na adresu sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

9. 14. Celková částka za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu v souladu s těmito VOP, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v těchto VOP, bude převedena výhradně na účet kupujícího uvedený v reklamačním formuláři a to do 15 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře spolu s požadovanými doklady a se zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 9. 1., 9. 2. a 9. 3. tohoto článku. Prodávají nevrací částku za zboží jiným spůsobem než na bankovní účet. Podmínky vrácení zboží pro akci Kabelka zdarma při nákup nad 1900 Kč. Když kupující vrátí zboži, je povinen vrátit také kabelku. Když tak neudělá, bude mu při vrácení zboží odečtena hodnota kabelky ze sumy za vrácené zboží.

článek X    Záruční podmínky a záruční doba

10. 1. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží kupujícímu.

10. 2. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložená faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad a záruční list.
10. 3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a úplně zaplacené.

10. 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na adresu sídla prodávajícího reklamované zboží čisté, suché, mechanicky nepoškozené, nejlépe v originálním balení. Stačí vyplnit reklamační formulář. 

10. 5. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

10. 6. Podrobnosti a postup při uplatňování reklamace zboží upravuje reklamační řád zveřejněn na danea.cz.

 

článek XI
Ochrana osobních údajú

 11. 1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté kupujícím výhradně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.

11. 2.  Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na danea.cz. Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

11. 3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů, ale hlavně jména, přijmení, emailu a telefonního čísla za účelem přímého marketingu prodávajícího a třetích stran po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u prodávajícího zamítat zpracovávání svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.

11. 4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele. 
11. 5. Kupující prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

11. 6. Kupující zmocňuje prodávajícího na ověřování poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

 

článek XII Okolnosti vylučujicí odpovědnos za nemožnost plnení

12. 1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, pokud nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

12. 2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

12. 3.  V případě, že nastane událost podle bodu 2, jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

12. 4. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje prodávajícího od dohodnutých závazků.

článek XIII Závěrečná ustanovení

13. 1. Při nákupu zboží na danea.cz se předpokládá ze strany kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

13. 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na danea.cz. Ochrana počítače, případně údajů obsažených v počítači zatěžuje kupujícího.

13. 3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na danea.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

13. 4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze danea.cz

13. 5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit výrobky uvedené na danea.cz. 
13. 6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na danea.cz.

13. 7. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

13. 8. Odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP prodávajícího.

 

Copyright © 2016 ADP Development 9, s.r.o.,všechna práva vyhrazena.